Flex Wiki

Masterdata, förmånsbeskattning, API och AGI… Ja, det finns en hel del krångliga ord inom vårt område. Här vill vi ge dig enkla beskrivningar av svåra begrepp inom lön-, HR- och applikationsvärlden.

A

Arbetsvärdering En arbetsvärdering innebär en värdering av kraven för arbetsuppgifter och roller i ett företag för att kunna fastställa vilka arbeten som ska betraktas som likvärdiga. Arbetstidsschema Ett arbetstidsschema är ett schema som anger de anställdas ordinarie arbetstider. API API står för Application Program Interface och är ett gränssnitt som spelar en viktig roll i modern systemutveckling då det skapar stora möjligheter att knyta ihop system och låta dem arbeta tillsammans.  AGI AGI står för Arbetsgivardeklaration på individnivå och gäller för samtliga företag med anställda sedan 1 januari 2019. A-skatt A-skatt är en förkortning för anställningsskatt och är den inkomstskatt som dras från den anställdes lön.

B

Bruttolön Bruttolön är den lön den anställde får innan skatt har dragits av. Lönen efter avdragen skatt kallas nettolön. Bilersättning Bilersättning (även benämnt milersättning) innebär att anställda som använder sin privata bil i jobbet kan få kompensation för det. Beredskap Beredskap innebär att du som anställd står till arbetsgivarens förfogande utanför ordinarie arbetstid för att kunna rycka in och arbeta vid behov.

D

Digital HR Med digital HR menas användningen av digitala verktyg och processer som ett sätt att automatisera, effektivisera och kvalitetssäkra administrativa uppgifter inom HR-arbetet. Deltidssjukskrivning Deltidssjukskrivning innebär att du som anställd arbetar de dagar som du skulle ha jobbat annars, men kortare tid. Dashboard Dashboard är ett begrepp som närmast kan översättas med instrumentpanel eller kontrollpanel och är ett digitalt verktyg för visualisering och analys av data.

E

E-signering E-signering, eller elektronisk signering, innebär att avtal, formulär och andra elektroniska dokument signeras elektroniskt istället för på papper. Ersättning Ersättning är ett samlingsbegrepp för lön, förmåner och andra typer av ersättningar som arbetsgivaren betalar ut till den anställde. Miniminivåer för löner och andra ersättningar för arbete finns reglerade i kollektivavtal.

F

Fora Fora administrerar Avtals­pension SAF-LO och kollektiv­avtalade försäkringar. Försäkringarna är en del av kollektiv­avtalet för företag som är privat-, kommun- eller regionägda. Även företag som inte har kollektiv­avtal kan teckna försäkringar hos Fora. Fora ägs av både Svenskt Näringsliv och LO och är inte vinstdrivande. Bolaget tar in uppgifter från företagen om hur mycket de har betalat ut i lön och räknar ut hur mycket de ska betala för försäkringar och tjänste­pension. De inbetalda pengarna förs sedan över till försäkringsbolag, pensions­bolag och fonder. Fora är också valcentral för Avtals­pension SAF-LO, vilket innebär att arbetare gör sitt val av pensions­bolag här. Man fakturerar även företag för överenskommelser som har gjorts för ett visst kollektiv­avtal. Det kan till exempel handla om en avgift till en fond för utbildning och forskning, eller kompletterande inbetalningar till Avtals­pension SAF-LO för arbetare i en viss bransch. Varje år förmedlar man drygt 21 miljarder kronor i premier och avgifter. Cirka 4 miljoner människor omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna som bolaget administrerar. Källa: Fora Rapportering till Fora Varje år ska de slutliga lönerna för föregående år rapporteras till Fora (från och med 2024 införs månadsvis rapportering; läs mer längre ner i detta avsnitt). Även kompletterande pensions­premier och nyanställd personal Förmånsbeskattning Förmånsbeskattning uppstår när en anställd mottar en förmån i arbetet som enligt reglerna är skattepliktigt. Den anställde ska då betala inkomstskatt för förmånen och arbetsgivaren ska betala sociala avgifter. Förmån En förmån är en typ av ersättning för arbete som arbetsgivaren kan ge den anställde i annan form än lön. Flextid Flextid innebär att man låter de anställda själva bestämma när arbetsdagen ska börja och sluta. Som anställd kan du alltså variera dina arbetstider och komma in lite senare och/eller gå lite tidigare än vad schemat egentligen säger, så länge det sker inom tillåtna tidsramar och att det fungerar med hänsyn till dina kollegor och arbetsuppgifter. 

G

GDPR GDPR står för General Data Protection Regulation och är en EU-förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter, i första hand den som utförs av företag, organisationer, myndigheter och andra offentliga organ.

H

HR-system Ett HR-system är en programvara utformad för att underlätta och effektivisera det personaladministrativa arbetet. HR-nyckeltal HR-nyckeltal, även kallat personalnyckeltal, är nyckeltal relaterade till medarbetarna inom ett företag eller en organisation. De används av HR, chefer och ledning för att mäta och analysera mått som bedöms viktiga för företagets och personalens välmående och framgång. HRM-system Ett HRM-system är en programvara som syftar till att underlätta och effektivisera alla typer av personaladministration samt det strategiska arbetet med att attrahera, behålla och utveckla personal. HRM HRM står för Human Resources Management, på svenska personalhantering, och är beteckningen för det område som fokuserar på de mänskliga resurserna inom ett företag eller en organisation och hur dessa förvaltas. HR HR är en förkortning för human resources och är ett paraplybegrepp för olika frågor som rör personal och förvaltning av personal.

I

Intjänandeår Intjänandeår är en beteckning för den period under vilken du som anställd tjänar in semester som du har rätt att ta ut påföljande år. Inrikes traktamente Inrikes traktamente är en skattefri ersättning som du som anställd kan få om du reser inom Sverige i tjänsten. Traktamentet syftar till att täcka de ökade kostnader du har haft på resan, såsom mat, boende andra mindre utgifter.  

J

Jour Jour innebär arbetstid när du som anställd ska befinna dig på din arbetsplats och stå till arbetsgivarens förfogande för att rycka in och arbeta om behov uppstår.

K

Körjournal En körjournal används av anställda som kör bil i tjänsten för att dokumentera de resor som gjorts med bilen på ett detaljerat sätt. Körjournalen kan liknas vid en slags loggbok som beskriver hur bilen har använts – när den har körts, hur långt och av vem. Kvittotolkning Kvittotolkning är en digital tjänst som automatiserar och underlättar hantering av kvitton i samband med registrering av utlägg/reseräkningar.

L

Lönerevision Lönerevision innebär en översyn och justering av medarbetarnas löner, en process som i regel ska ske en gång per år. Om företaget omfattas av kollektivavtal är det detta som anger när och hur lönerna ska revideras, eventuella framförhandlade löneökningarna, individgarantier och minimilöner. Saknas kollektivavtal är det till stor del företaget som sätter riktlinjerna.   Löneoutsourcing Löneoutsourcing innebär att företaget eller organisationen istället för att sköta lönehanteringen med intern personal låter en partner som har specialiserat sig på området (ofta kallad lönebyrå, löneservicebyrå eller lönecenter) ta över hela eller delar av hanteringen. Lönehantering Lönehantering, eller löneadministration, är beteckningen för de processer som ett företag utför kopplade till löneutbetalningarna till de anställda. Lön Lön innebär ersättning för arbete som har utförts eller planeras att utföras. I normala fall betalas lön ut i form av pengar, men den kan även utgöras av varor eller tjänster.

M

Medarbetarsamtal Medarbetarsamtal (även kallat utvecklingssamtal) är ett regelbundet återkommande samtal mellan chef och anställd. Det syftar främst till att sammanfatta året som gått, samtala kring nuvarande arbetssituation och eventuella förbättringsområden samt att lägga upp en plan för framtiden. Masterdata Med masterdata menas affärskritisk data som utgör kärnan i företagets verksamhet. Den innehåller nödvändig information som är betydelsefull för många användare, processer och system över hela företaget.

O

Onboarding Med onboarding menas processen i samband med att företaget tar emot en ny medarbetare. Här ingår exempelvis presentation av företaget, dess organisation och värdegrund, introduktion av kollegor, utbildning och handledning kring arbetsuppgifter med mera. Offboarding Offboarding kallas processen som sker i samband med att en anställd lämnar organisationen och innefattar aktiviteter som exempelvis information till kollegor, återlämnande av utrustning, avgångssamtal och kunskapsöverföring/överlämning till kollegor och eventuella ersättare.  

P

Permission  Med permission menas en kortare betald ledighet som arbetsgivaren kan bevilja vid speciella tillfällen, såsom begravning, eget bröllop, akut läkarbesök eller nära anhörigs bortgång.

R

Reseräkningssystem Ett reseräkningssystem (reseräkningsprogram) är en programvara som används för hantering av anställdas resor och utlägg, beräkning av ersättningar och traktamenten och skapa underlag för löneutbetalning. Reseräkning En reseräkning är ett sätt att redovisa utlägg och resor i tjänsten där den anställde har rätt till traktamente eller annan ersättning och fungerar som ett underlag för löneutbetalning.

S

Semesterersättning Semesterersättning är en betalning du som arbetsgivare betalar ut för outtagna semesterdagar när en anställd avslutar sin anställning. SINK  SINK står för Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. SINK gäller för personer som arbetar i Sverige men är bosatta i något annat land. Schemaläggningssystem Ett schemaläggningssystem är programvara som syftar till att automatisera och förenkla arbetet med att lägga scheman för medarbetarna och planera bemanningen för olika avdelningar eller tjänster.

T

Tidrapporteringssystem  Ett tidrapporteringssystem är ett verktyg där anställda rapporterar sina arbetade timmar som underlag för löneutbetalning, bokföring och eventuell vidarefakturering. Tiden kan exempelvis registreras på en terminal/stämpelklocka kopplad till systemet, direkt i datorn eller via en tillhörande app. Tidrapport  En tidrapport är ett underlag där som anställd registrerar de timmar du har arbetat samt eventuell frånvaro och andra avvikelser dag för dag eller annan valbar redovisningsperiod.

U

Utlägg  Ett utlägg innebär generellt beskrivet att du betalar något för någon annans räkning. Man skiljer mellan egna utlägg och utlägg för anställda. Egna utlägg innebär att en anställd eller delägare använder privata pengar för transport, tjänsteresor eller andra arbetsrelaterade kostnader.

V

Visstidsanställning Visstidsanställning används som ett samlingsbegrepp för olika typer av tidsbegränsade anställningar. VAB (vård av sjukt barn) VAB står för vård av barn och innebär att en förälder eller annan anhörig har rätt att stanna hemma från jobbet för att ta hand om barnet vid sjukdom eller smitta samt vid läkarbesök. Som anställd ska du anmäla VAB till arbetsgivaren samma dag.
KONTAKT