Dygnsvila

pexels-meruyert-gonullu-6589009

Dygnsvila är en viktig aspekt av arbets- och vilotider som reglerar den rätt till återhämtning en arbetstagare har till mellan två arbetspass under ett dygn.

Att reglera dygnsvilan har stor betydelse för att säkerställa arbetstagarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande och minska risken för överbelastning, stress och olyckor på arbetsplatsen.
 

Dygnsvila regleras i EU-direktiv, arbetstidslagen och kollektivavtal
Rätten till dygnsvila regleras i den svenska arbetstidslagen, men avvikande regler kan finnas i kollektivavtal. På EU-nivå finns bestämmelser i Arbetstidsdirektivet med särskilda minimiregler kring veckovila, dygnsvila och sammanlagd veckoarbetstid.

Vad säger reglerna?
Huvudregeln säger att alla arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod. I första hand gäller att dygnsvilan ska infalla under tidsintervallet mellan midnatt och klockan 05 på morgonen, alltså att du jobbar på dagen och är ledig på natten.

Som arbetstid räknas ordinarie arbetstid, övertid, mertid och jourtid. Beredskapstid räknas däremot inte som arbetstid. Om den anställde som har beredskap måste gå in och jobba bryts dock dygnsvilan.

Skärpta regler från och med oktober 2023
Under hösten 2023 skärptes och förtydligades reglerna kring dygnsvila eftersom EU ansåg att svenska kollektivavtal i vissa delar bröt mot EU:s minimiregler. 

De skärpta reglerna säger innebär bland annat följande:
- Bestämmelsen avseende dygnsvila skärps och förtydligas. Det fastslås att regeln är att arbetstagaren har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar och att arbete och vila ska förläggas alternerande.
- Dygnsvila kan i undantagsfall förkortas till som lägst 9 timmar vid förläggning av ordinarie arbetstid om det finns särskilda skäl i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet.
- En arbetstagare som har fått sin dygnsvila inskränkt har rätt till kompenserande vila.

De skärpta reglerna började gälla för alla medarbetare inom kommuner och regioner den 1 oktober 2023.

Med ett modernt HRM-system med inbyggd kontroll av dygnsvilan har företaget bra redskap för att arbeta effektivt med sin bemanningsplanering och se till att gällande regelverk följs.