CSRD

Tillbaka till Flex HRM Wiki

green-grow (1)

EU-direktiv för hållbarhet

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett omfattande EU-direktiv som syftar till att förbättra och harmonisera hållbarhetsrapporteringen bland företag. Direktivet ersätter det tidigare NFRD (Non-Financial Reporting Directive) och utvidgar kraven på företag att inkludera mer detaljerad och jämförbar information om miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade (ESG) faktorer.

En av de viktigaste förändringarna med CSRD är att det nu omfattar alla stora företag och börsnoterade små och medelstora företag inom EU. Tidigare gällde rapporteringskraven under NFRD endast stora offentliga företag med över 500 anställda. Genom att inkludera fler företag hoppas EU att kunna skapa en mer heltäckande bild av företagens hållbarhetsinsatser och påverkan på samhället.

CSRD ställer krav på att företag rapporterar om en rad olika ESG-faktorer. Dessa inkluderar bland annat klimatpåverkan, energianvändning, vattenförbrukning, biologisk mångfald, sociala förhållanden, arbetsvillkor, mångfald och inkludering, samt företagens styrningsstruktur och affärsetik. Rapporteringen ska vara detaljerad och kvantifierbar, vilket innebär att företag måste tillhandahålla konkreta data och mått för att stödja sina påståenden.

En annan betydande aspekt av CSRD är att hållbarhetsrapporteringen nu måste granskas av en oberoende tredje part. Detta krav syftar till att öka tillförlitligheten och trovärdigheten i de uppgifter som rapporteras. Tidigare har hållbarhetsrapporter ofta kritiserats för att vara opålitliga och svåra att jämföra mellan olika företag. Genom att införa obligatorisk tredjepartsgranskning hoppas EU att öka transparensen och ansvarstagandet för hållbarhetsfrågor.

CSRD kräver också att hållbarhetsinformationen offentliggörs som en del av företagets årsredovisning. Detta innebär att hållbarhetsrapporteringen får samma status och vikt som finansiell rapportering, vilket speglar den ökade betydelse som hållbarhetsfrågor har fått i dagens affärslandskap. Genom att integrera hållbarhetsdata i årsredovisningen blir det enklare för investerare, kunder och andra intressenter att få en helhetsbild av företagets prestationer och risker.

Direktivet inkluderar också en skyldighet för företag att använda EU
gemensamma standard för hållbarhetsrapportering, vilket kommer att underlätta jämförelser mellan företag och sektorer. Denna standard är utvecklad av European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) och syftar till att säkerställa att rapporteringen är enhetlig och följer bästa praxis.

Sammanfattningsvis är CSRD ett betydande steg framåt för hållbarhetsrapporteringen inom EU. Genom att utvidga kraven till att omfatta fler företag, införa obligatorisk tredjepartsgranskning och integrera hållbarhetsdata i årsredovisningen, hoppas EU kunna skapa en mer transparent och ansvarsfull företagskultur. Detta förväntas inte bara gynna miljön och samhället, utan också ge företag en konkurrensfördel genom att öka deras attraktionskraft för investerare och kunder som värdesätter hållbarhet.