ArbetsvärderingEn arbetsvärdering innebär en värdering av kraven för arbetsuppgifter och roller i ett företag för att kunna fastställa vilka arbeten som ska betraktas som likvärdiga.

Under en arbetsvärdering ska hänsyn tas till de kriterier som anges i Diskrimineringslagens 3:e kapitel, 10§: “Bedömningen av de krav arbetet ställer ska göras med beaktande av kriterier som kunskap och färdigheter samt ansvar och ansträngning. Vid bedömningen av arbetets natur ska särskilt arbetsförhållandena beaktas.” En vanlig metod som används vid arbetsvärdering är poängbedömning, där olika faktorer som är relevanta för rollen poängsätts, såsom till exempel erfarenhet, utbildning, kunskapsnivå och ansvarsnivå.

När man genomför en arbetsvärdering finns det några viktiga punkter att tänka på. För det första är struktur avgörande – det är viktigt att utföra arbetet noggrant och välstrukturerat från början, eftersom detta kan vara till nytta i framtiden. En väl genomförd arbetsvärdering kan också återanvändas delvis vid kommande lönekartläggningar, vilket underlättar processen.

För det andra är det viktigt att säkerställa att man har den kunskap som krävs för att genomföra bedömningen. De personer som ingår i arbetsgruppen bör ha god kännedom om verksamheten samtidigt som de kan vara objektiva i sin bedömning.

För det tredje bör bedömningen utgå från befattningen och inte individen. Fokus bör vara på de krav och kriterier som är förknippade med arbetet, och bedömningen bör inte påverkas av vem som utför arbetet. Slutligen är det viktigt att avsätta tillräckligt med tid för arbetsvärderingen. Det kan vara svårt att i början uppskatta hur lång tid varje moment tar, men det är bättre att avsätta lite extra tid i början för att säkerställa att arbetet blir grundligt utfört.

För att komma igång med en arbetsvärdering kan följande checklista vara till hjälp:
– Förbered er genom att samla in tillräckligt med information om arbetenas innehåll för att kunna göra korrekta bedömningar.
– Kom överens om vilka faktorer som ska användas för att värdera arbetena.
– Fundera på om någon faktor ska väga tyngre än andra i bedömningen.
– Genomför arbetsvärderingen genom att gå igenom faktor för faktor och bedöma kraven i varje arbete. Bedöm exempelvis kraven för problemlösning, samarbetsförmåga, utbildning och erfarenhet samt eventuell fysisk eller mental ansträngning.
– Sammanfatta den totala poängsumman av arbetsvärderingen för varje arbete.
– Rangordna företagets arbeten baserat på den totala poängsumman.

Här kan du läsa mer om hur en arbetsvärdering går till.