Fem tips för en vinnande företagskultur

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Fem tips för en vinnande företagskultur</span>

Allt fler företag arbetar strategiskt med frågor kring företagskultur, bland annat genom att formulera värdeord som tar fasta på företagets viktigaste värderingar. Men vilka är egentligen vinsterna med en hållbar företagskultur? Och hur går man tillväga? Vad är det som avgör om värdeorden bara blir trötta floskler eller verktyg som verkligen gör skillnad? Vi ger dig fem praktiska tips.

Företagskultur är den uppsättning gemensamma värderingar och normer som kännetecknar ett företag och som byggs upp av dem som arbetar där. Det kan även beskrivas som det klimat eller den anda som präglar företaget. Hur bemöter medarbetarna varandra och kunderna? Vilka oskrivna regler finns det? Vilken image är det man vill förmedla både externt och internt? Vilka är då utmaningarna för att bygga en hållbar företagskultur? Först och främst behöver man komma ihåg att företagskulturen är dynamisk. Den skapas varje dag, i beslutsfattandet och i vardagens alla rutiner och aktiviteter. Den som vill uppnå en levande och hållbar företagskultur måste därför se kulturarbetet som en ständig process som involverar alla delar av verksamheten.

Google, IKEA och andra lyckade exempel

Ett företag som är känt för sin framgångsrika företagskultur är Google. Företaget har flera gånger korats till världens bästa arbetsplats och många menar att förklaringen ligger i satsningarna på mjuka faktorer och en levande företagskultur. Google-kulturen har till och med fått ett eget namn, ”googley”, och dess kriterier används i rekryteringsprocessen för att säkerställa att nya anställda delar företagets filosofi. Andra exempel på företag som är kända för sin starka företagskultur är Apple, Volvo, McDonalds och IKEA.

Kundfokus, innovation och engagemang. Det är de värdeord som flest företag har valt i Sverige och även i övriga Europa.

Vinster med en hållbar företagskultur

Satsningar på en stark och hållbar företagskultur ger vinster på en mängd områden, det har bevisats i flera studier. Vi listar de främsta fördelarna:

 • Nöjdare, tryggare och mer lojala medarbetare

  Vad vill du få ut av ditt jobb? Att få in pengar på kontot är givet, men de flesta av oss vill även känna meningsfullhet, att vi är del i något större och att vi gör skillnad. Dynamiska arbetsplatskulturer karakteriseras av en stark vi-känsla och gemensamma mål som skapar tydlighet och trygghet. Medarbetarna känner stolthet och engagemang i sitt arbete och är mer benägna att stanna kvar. Engagerade medarbetare jobbar alltid för företagets bästa och lägger sin energi på rätt saker. Omvänt gäller att medarbetare som inte känner sig hemma i företagskulturen är mindre engagerade och tenderar att ägna energi åt sådant som inte gynnar företaget.

 • Lättare att rekrytera personal

  Kraven vi ställer på våra arbetsgivare blir allt högre. Framför allt bland jobbsökande millenials (personer födda mellan tidigt 1980-tal och tidigt 2000-tal) blir det allt vanligare att man söker sig till företag som står för sunda värderingar som man känner att man står bakom. När konkurrensen om arbetskraft hårdnar blir det därför allt viktigare för arbetsgivare att aktivt arbeta med företagskulturen för att kunna attrahera nya medarbetare.

 • Stärker varumärket

  Inte bara medarbetare utan även kunder ställer allt högre krav på att företag har vettiga värderingar. Företagskulturen är därmed en viktig del av varumärket och bidrar till att stärka förtroendet från kunder och samarbetspartners.

Värdeorden är företagskulturens grundbultar

De allra flesta företag använder sig av värdeord eller kärnvärden i någon form. Ofta handlar det om tre till fem ord som tar fasta på företagets viktigaste värderingar och som finns presenterade på hemsidan och i interna dokument. Kundfokus, innovation och engagemang. Säkert har du sett dessa ord på många företags webbsidor, kanske figurerar de rentav i er verksamhet? Det är nämligen de värdeord som flest företag har valt i Sverige och även i övriga Europa.

Från ord till handling – fem praktiska tips

Att ta fram värdeord är en sak, att leva efter dem är en annan. Den stora utmaningen är med andra ord att omsätta de flotta formuleringarna i praktiken. Här kommer fem tips på hur ni bygger en vinnande företagskultur:

 1. Gör en nulägesanalys
  Ett bra första steg är att få koll på nuläget. Kartlägg hur företagskulturen på er arbetsplats ser ut idag. Fråga er själva vilka goda beteenden och rutiner det finns som ni vill förstärka och uppmuntra. Vad är vi särskilt stolta över? Vilken kultur hjälper oss att nå våra mål? Ta upp konkreta situationer och lyft historier från vardagen där någon har varit ett föredöme utifrån er värdegrund.

 2. Konkretisera
  För att bli verkningsfulla på riktigt behöver värdeorden specificeras och brytas ner till konkreta beteenden, annars riskerar de att uppfattas som floskler. Kort sagt: Det ska vara klart och tydligt för varje medarbetare hur värdeorden kan översättas till olika situationer i arbetsvardagen. Vad menar vi rent konkret med ett bra kundfokus, eller vad betyder engagemang för oss?

 3. Låt värdeorden vara en röd tråd i allt ni gör
  Låt värdeorden genomsyra alla processer inom företaget. Koppla dem till er vision och samordna dokument och checklistor som används vid t.ex. anställningsintervjuer, introduktion för nyanställda, utvecklingssamtal och kundmöten.

 4. Använd värdeorden vid rekrytering
  Gör som Google – använd värdegrunden som ett verktyg när ni rekryterar nya medarbetare. På det sättet ser ni till att bara ta ombord personer som delar företagets värderingar. Faktum är att det ibland kan handla om att våga välja bort personer vars attityder och värderingar inte passar in i företagskulturen trots att de har rätt formell kompetens.

 5. Håll dialogen levande
  Att jobba med värderingar och kultur är en kontinuerlig process, inte ett projekt med ett fast slutdatum. Själva urvalet av värdeord bör enligt de flesta experter göras i ledningsgruppen, men på ett tidigt stadium bör medarbetarna bjudas in till en dialog kring värdeorden och dess tolkningar. På många arbetsplatser görs detta i samband med årliga kickoffen, men i många fall kan det vara en god idé att avsätta kortare stunder med mer jämna mellanrum. Bonustips: Rollspel och andra värderingsövningar kan vara ett bra sätt att inbjuda till diskussion och testa hur era värdeord fungerar i praktiken.

Allt fler företag inser vinsterna i att investera i en attraktiv arbetsplatskultur och en arbetsplats där medarbetarna trivs och mår bra. Med smarta digitala verktyg kan denna typ av strategiska HR-arbete göras betydligt mer effektivt och målinriktat.

Flex HRM Employee är HR-systemet som erbjuder en komplett verktygslåda för hela medarbetarresan, med stöd för bland annat onboarding och offboarding, medarbetarsamtal och kompetensutveckling. Dessutom har ledning och chefer tillgång till en kraftfull dashboard som ger en snabb ögonblicksbild med några enkla knapptryck – ett effektivt redskap i arbetet för ökad medarbetarnöjdhet och lägre sjukfrånvaro. Visst låter det smart? Här kan du läsa mer om hur Flex HRM Employee underlättar det strategiska HR-arbetet.

Relaterade inlägg