Rustad för framtidens HR? Åtta stora HR-trender att hålla koll på

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Rustad för framtidens HR? Åtta stora HR-trender att hålla koll på</span>

Vilka långsiktiga effekter kommer pandemin att föra med sig för vårt arbetsliv? Och vilka samhällstendenser och teknologiska innovationer kommer arbetsgivare, chefer och HR att behöva förhålla sig till framöver? Gör dig rustad för morgondagens utmaningar – här kommer åtta viktiga HR-trender att hålla ögonen på.

Vi lever i en tid av ständig förändring. En rekordsnabb digitalisering och ständigt nya tekniska innovationer men också förändrade normer och trender i samhället ritar om arbetslivets spelregler – och skapar nya utmaningar för chefer, ledning och HR-personal. Coronapandemin har dessutom accelererat och förstärkt en redan pågående utveckling och på många sätt omkullkastat (arbets)livet såsom vi känner det. Vad bör du som arbetar med personalfrågor känna till för att vara rustad för de utmaningar som väntar runt hörnet?

Åtta viktiga HR-trender inför 2022

 1. Den hybrida arbetsplatsen tar form
  Efter en lång period av restriktioner och uppmaningar om att arbeta hemifrån har vi nu fått grönt ljus för en återgång till kontoren. Frågan är bara: vill vi tillbaka till det som var förut? Nej, är det korta svaret. Enligt en studie från Internetstiftelsen vill hela nio av tio som arbetat hemifrån under pandemin fortsätta göra det (åtminstone delvis) i framtiden.

  Det är lätt att se fördelarna: ökat inflytande över den egna arbetssituationen, mindre restid och ett förenklat vardagspussel. Och dessutom nya möjligheter för arbetsgivaren att rekrytera talanger utan att vara begränsad till en viss geografisk ort. Dock kommer distans- och hybridmodellen även med sina särskilda utmaningar. Hur bygger ni till exempel teamkänsla när bara halva gruppen ses i fikarummet? Hur säkrar ni en bra onboardingprocess när den sker helt eller delvis via skärmen? Hur får ni en friktionsfri kommunikation i vardagen när ni inte kan stämma av saker och ting i korridoren? Och hur ser chefen till att se och bekräfta alla medarbetare på samma villkor?

  Välfungerande strategier för att leda, motivera och vårda medarbetarna i det nya normala är med andra ord A och O för chefer och arbetsgivare framöver.

 2. HR Analytics – från data till insikter
  Vi ser en tydlig utveckling där HR går från en administrativ till en strategisk funktion, och en viktig pusselbit i denna utveckling är arbetet med medarbetardata och nyckeltal som hjälper företaget att fatta beslut baserade på fakta snarare än magkänsla ¬– det man brukar kalla för people analytics/HR analytics eller datadriven HR. Konceptet har funnits med på listorna över dominerande HR-trender i några år nu och fortsätter att vara ett av de mest snabbväxande fälten inom modern HR. Även på tekniksidan ser vi att nya intelligenta och lättanvända verktyg för presentation och analys av data utvecklas i snabb takt, till exempel i form av intuitiva och kraftfulla HR-dashboards som hjälper företaget att arbeta proaktivt med sjukfrånvaro, personalomsättning, avgångsorsaker och andra kritiska nyckeltal.

  Dags att gå från magkänsla till fakta? Här kan du läsa mer om hur ditt företag kan få ut det mesta möjliga av era HR-nyckeltal.

 3. Kontoret som konkurrensfaktor
  Färre skrivbordplatser, fler trivsamma ytor för umgänge och fler små mötesrum med bra teknik och uppkoppling... Så tror svenska HR-chefer att framtidens kontor kommer att se ut. I takt med att de nya hybridmodellerna växer fram förutspås de gemensamma kontoren helt enkelt få större betydelse som social mötesplats och forum för kreativitet. Att kunna erbjuda attraktiva och stimulerande kontorsmiljöer tros dessutom bli en viktig konkurrensfaktor för företag som vill locka till sig de bästa talangerna.

 4. Vikten av ett bra arbetsgivarvarumärke (inte bara på ytan)
  Hur uppfattas företaget som arbetsgivare? Vilka värderingar står det bakom? Employer branding är vid det här laget ett väletablerat koncept och knappast att betrakta som en av våra nya HR-trender. Allt tyder dock på att dess betydelse bara kommer att öka framöver – inte minst i takt med ändrade krav och förväntningar hos den yngre generationen. Millenials och generation Z efterfrågar i allt högre grad värderingar hos arbetsgivaren som är i linje med deras egna. Hur jobbar företaget till exempel med frågor som socialt ansvar, klimat och hållbarhet? Och finns det satsningar på mångfald och jämställdhet som faktiskt efterlevs i praktiken och inte stannar vid fina ord i policys?

 5. Gig-ekonomin utmanar traditionella sätt att arbeta
  Kringcyklande matleverantörer eller någon som kommer och kör ditt trädgårdsavfall till tippen – kanske är det de associationerna som först dyker upp när du hör ordet giggare eller gigjobb? Faktum är dock att gig-konceptet omfattar långt mer än så, då det har kommit att bli ett samlingsbegrepp för alla olika typer av tillfälliga uppdrag i motsats till de traditionella anställningsformerna – allt från snabba servicejobb förmedlade via olika appar till frilansare, konsulter och projektanställda inom alla slags branscher.

  Trenden går stadigt uppåt och i Sverige utgör andelen gigjobbare redan i dag hela 28 procent av arbetskraften. Särskilt i den yngre generationen vinner gigjobbens flexibilitet och frihet över den fasta anställningens trygghet och stabilitet. Från företagens perspektiv kan giggandet också innebära en viktig konkurrensfördel, dels när det gäller att snabbt ställa om efter marknadens svängningar, dels när det gäller att få tag på exakt rätt sorts kompetens – exakt när den behövs.

  Samtidigt kommer gigjobben med en rad utmaningar för arbetsgivaren: Hur skapar ni en inkluderande miljö där både gigjobbare och fast anställda känner sig som en del av teamet? Hur kan ni vässa ert arbetsgivarvarumärke för att attrahera giggarna? Och när det gäller era fasta medarbetare, bör ni överväga mer flexibla villkor för att kunna motivera och behålla dem i kölvattnet av gig-ekonomins ändrade sätt att se på arbete? Och, sist men inte minst, hur ser ni till att värdefull kompetens stannar i organisationen varje gång en konsult eller projektanställd lämnar er?

 6. Större fokus på hälsa och välmående
  Att satsningar på fysisk och mental hälsa hos medarbetarna är en klok investering är något som arbetsgivare insett sedan länge. Pandemin har dock satt frågan i nytt ljus och många ser framför sig en utveckling där alltfler arbetsgivare kommer att se medarbetarnas välbefinnande som ett affärsmål snarare än bonus vid sidan av.Kanske behöver företaget se över och komplettera sitt utbud av sina friskvårdsförmåner för att kunna fortsätta attrahera och behålla talanger – inte minst i takt med att millenials och generation Z äntrar arbetslivet? När distansarbetet är här för att stanna behöver chefen också utforma mer långsiktiga strategier för att fånga upp medarbetare som känner sig ensamma, är deprimerade eller utsätts för kränkande behandling av kollegor online.

 7. Kompetensutveckling 2.0
  Har företaget de rätta kompetenserna på plats för att vara rustat för de utmaningar som väntar runt hörnet? Upplever medarbetare och jobbsökare att det finns en arbetsplatskultur som uppmuntrar till lärande? En allt snabbare digitalisering där yrkesroller förändras, arbetsuppgifter automatiseras bort och nya ständigt tillkommer, men också det faktum att vi jobbar allt längre upp i åldrarna, ställer nya krav på företagets kompetensstrategier. Bland annat kommer företaget att behöva arbeta aktivt med upskilling och reskilling, det vill säga kontinuerlig kunskapshöjning, omskolning och möjlighet att testa nya karriärvägar internt. Många förutspår också nya former för utbildning och lärande med fokus på individuellt skräddarsydda kurspaket och on demand-lösningar på nätet där medarbetarna tar del av sitt kursinnehåll i den takt det passar dem.

  Redo att vässa er kompetenhantering? Här har vi samlat några konkreta tips.

 8. Automatisering och AI på frammarsch
  Det tekniska landskapet utvecklas snabbare än någonsin – och HR-området är långt ifrån ett undantag. Det handlar om automatisering av arbetsflöden som frigör tid för mer meningsfulla uppgifter och digitala lösningar som eliminerar pappershögar för chefer och HR. Men också om lättanvända och tilltalande mobilappar och webbaserade gränssnitt som låter medarbetarna göra det mesta av jobbet kring tidrapporter och frånvaro, utlägg och reseräkningar samt se och uppdatera sina uppgifter på egen hand. Allt detta är exempel på sådant som alltmer går från att vara en bonus till ett måste för de arbetsplatser som vill säkra goda medarbetarupplevelser och kvalitativa HR-processer tvärs igenom organisationen.

  Även maskininlärning och andra tekniker inom AI börjar sakta men säkert hitta sin väg in i både det praktiska och strategiska HR-arbetet och förväntas bli en allt starkare HR-trend under de kommande åren. Några spännande exempel:

  - Chatbots som svarar på vanliga frågor och guidar nya medarbetare rätt i onboarding-processen
  - Verktyg som hjälper rekryterare att sålla fram relevant information ur CV:s
  - Olika tekniker för att mäta medarbetarnas engagemang och för att ge beröm och motivation genom individanpassad feedback.
  - Automatiserad hantering av tidrapporter och reseräkningar, där systemen ”lär sig” användarens beteende, identifierar återkommande mönster och varnar attesterande chef för misstänkta avvikelser.

Att attrahera, behålla och vårda medarbetarna i en värld som snurrar allt snabbare är en stor och krävande uppgift för dig som jobbar med ledarskap och HR. Med rätt verktyg på plats ökar era förutsättningar att jobba proaktivt och framtidssäkert. Dels genom att minimera den tid som behöver läggas på krånglig administration, dels genom att höja kvaliteten på data, analys och viktiga strategiska HR-processer. Läs mer om hur vårt webbaserade HR-system Flex HRM Employee automatiserar och kvalitetssäkrar HR-arbetet eller kontakta oss.

Relaterade inlägg