Arbetsvärdering – hur då?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Arbetsvärdering – hur då?</span>

Dags att göra en arbetsvärdering? Eller vill du kanske bara sätta dig in lite mer i ämnet, så att nästa års lönekartläggning går lite smidigare än förra gången? Då har du kommit rätt. Här tittar vi närmare på vad en arbetsvärdering är, och hur den går till. Häng med!

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning varje år. Lönekartläggningen är en process som består av flera delar. Först ska en arbetsgrupp tillkallas och lönebestämmelser och praxis sammanställas. Därefter ska skillnader vid lika och likvärdigt arbete kartläggas och analyseras. Om arbetsplatsen har 10 eller fler anställda ska arbetet också dokumenteras.

Här kan du läsa vår checklista över lönekartläggningens alla delar.

Det är vid kartläggningen och analysen av likvärdiga arbeten som själva arbetsvärderingen kommer in i bilden. Här ska ni nämligen värdera de arbetsroller som finns i företaget. Så vad innebär då detta, mer konkret?

Arbetsvärdering – att värdera likvärdiga arbeten

Först och främst, vad menas egentligen med likvärdiga arbeten? Jo, likvärdiga arbeten är arbeten som ställer likvärdiga krav på medarbetarna som utför dem. Att göra en arbetsvärdering innebär kort och gott att ni värderar kraven för arbetsuppgifter och roller i företaget för att kunna fastställa vilka arbeten som ska betraktas som likvärdiga.

Hur går då själva bedömningen till?

Det är viktigt att alla arbeten ingår i värderingen, även chefsbefattningar. När ni gör er arbetsvärdering behöver ni också ta hänsyn till de kriterier som anges i Diskrimineringslagens 3:e kapitel, 10§: “ Bedömningen av de krav arbetet ställer ska göras med beaktande av kriterier som kunskap och färdigheter samt ansvar och ansträngning. Vid bedömningen av arbetets natur ska särskilt arbetsförhållandena beaktas.

De flesta kan nog hålla med om att kriterierna ovan är ganska breda. För att processen ska bli enklare och mer konkret börjar man därför oftast med att bryta ner kriterierna i mindre delar. En vanlig metod för detta är att göra en poängbedömning, där ni helt enkelt poängsätter olika faktorer som är relevanta för rollen, såsom till exempel erfarenhet, utbildning, kunskapsnivå och ansvarsnivå.

Vid poängbedömningen ser ni också över om någon av faktorerna har större betydelse än någon annan och därför borde tilldelas en högre poäng, även kallat viktning. Hos Diskrimineringsombudsmannen hittar du mer information om hur en arbetsvärdering går till.

När alla faktorer har värderats är det dags att summera poängen för varje arbete. När ni har gjort det kan ni sedan rangordna företagets arbeten.


Några saker att tänka på när ni gör bedömningen:
– Struktur, struktur, struktur. Gör arbetet ordentligt från början – det kommer ni ha igen senare! En noggrant utförd arbetsvärdering kan ni dessutom återanvända delar av vid nästa lönekartläggning. Smidigt, eller hur?
– Säkerställ att ni har den kunskap som krävs. De som ingår i arbetsgruppen ska ha god kännedom om verksamheten och samtidigt kunna vara objektiva vid bedömningen.
– Utgå från befattningen och inte individen. Fokus ska alltså vara på de krav som arbetet ställer: bedömningen ska inte påverkas av vem som utför arbetet.
– Slutligen, sätt av tillräckligt med tid! Det kan förstås vara svårt i början att veta hur lång tid alla moment tar, men avsätt hellre lite extra tid första gången för att vara säkra på att jobbet blir grundligt gjort.

Checklista: så kommer ni igång med er arbetsvärdering

  • Förbered er genom att ta fram gott om information om de olika arbetenas innehåll för att kunna göra rätt bedömningar.
  • Kom överens om vilka faktorer ni ska använda för att värdera arbetena.
  • Fundera på om någon faktor väger tyngre än någon annan.
  • Dags att arbetsvärdera! Gå igenom faktor för faktor och bedöm kraven i alla arbeten. Hur höga är kraven när det kommer till problemlösning och samarbetsförmåga? Vilken nivå av utbildning eller erfarenhet krävs? Finns det faktorer som gör arbetet extra fysiskt eller mentalt ansträngande?
  • Summera den totala poängsumman av arbetsvärderingen.
  • Rangordna företagets arbeten utifrån den totala poängsumman.

Låt smarta verktyg underlätta jobbet med er lönekartläggning

Vi vet, det här med arbetsvärdering och lönekartläggning kan kännas krångligt och tidskrävande. Men du vet väl om att det finns smarta verktyg som underlättar jobbet – samtidigt som du kan vara trygg i att allt går rätt till enligt lag? I vårt webbaserade personalsystem Flex HRM finns ett systemstöd som lotsar dig genom lönekartläggningens alla moment – från arbetsvärdering till handlingsplan. Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Relaterade inlägg