Lönekartläggning

Lönekartläggning är en process där arbetsgivare undersöker och analyserar löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdiga eller liknande arbetsuppgifter. Enligt diskrimineringslagen är det ett krav för arbetsgivare att genomföra en årlig lönekartläggning och vid begäran rapportera resultatet till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader baserade på kön. Genom att systematiskt arbeta med lönekartläggning kan arbetsgivare verka för jämställda löner. Det ger även fördelar som ett bättre underlag för individuell lönesättning, insikt i lönestrukturen och ett starkare arbetsgivarvarumärke. För att genomföra en lönekartläggning krävs en strukturerad process. Nedan följer några steg som kan användas som utgångspunkt: – Sätt samman en arbetsgrupp bestående av arbetsgivare och arbetstagare, och planera kartläggningsarbetet. – Sammanställ alla avtal, rutiner och kriterier som påverkar lönesättningen på arbetsplatsen. – Kartlägg och analysera löneskillnader mellan män och kvinnor som utför likvärdiga arbetsuppgifter. -Undersök eventuella löneskillnader mellan kvinnodominerade arbeten och andra likvärdiga arbeten genom arbetsvärdering baserad på krav i arbetet. – Dokumentera resultatet av kartläggningen, analyserna och de åtgärder som vidtas. Arbetsgivare med tio eller fler anställda ska även dokumentera kartläggningsprocessen. Genom att följa en tydlig struktur och dokumentera lönekartläggningen kan arbetsgivare uppfylla kraven och skapa en grund för jämställda löner på arbetsplatsen. För mer detaljerad information om lönekartläggningens delar och utförande finns en e-utbildning tillgänglig hos Diskrimineringsombudsmannen (DO).