Snabbguide: så funkar en lönekartläggning

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Snabbguide: så funkar en lönekartläggning</span>

Lika lön för lika arbete – det borde egentligen vara en självklarhet. Ändå ser vi fortfarande löneskillnader mellan män och kvinnor på våra arbetsplatser. För att komma till rätta med problemet ska alla arbetsgivare varje år göra en lönekartläggning. Är du osäker på vad lagen säger och hur ni går till väga? Flex reder ut vad som gäller.

Vad är en lönekartläggning?

Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen göra en lönekartläggning, vilket innebär att undersöka löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika eller likvärdiga arbetsuppgifter. Sedan 2017 ska lönekartläggningen genomföras en gång per år; tidigare gällde vart tredje år. När under året kartläggningen genomförs har ingen betydelse.

Vad är syftet?

Lönekartläggningen syftar till att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Utöver detta kan lönekartläggningen också innebära en rad andra mervärden för verksamheten: - ett bättre underlag för lönerevision och individuell lönesättning - bättre insikt i verksamhetens lönestruktur - en mer jämställd arbetsplats och ett starkare arbetsgivarvarumärke.

Hur redovisas en lönekartläggning?

Lönekartläggningen redovisas för Diskrimineringsombudsmannen (DO) vid begäran. Arbetsgivare som inte uppfyller lagkraven kan dömas till vite.

Hur gör man?

För att lönekartläggningen ska fungera optimalt bör flera parter samverka och man bör följa en tydligt definierad struktur. Det lönar sig att gå extra grundligt till väga första gången, eftersom man då kommer att ha igen det nästa gång. Här kommer en snabb checklista över lönekartläggningens moment från start till mål:

 1. Sammankalla en arbetsgrupp

  En lönekartläggning ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare (direkt eller via eventuellt fackförbund). Skapa en arbetsgrupp och gör en plan för hur arbetet ska läggas upp.

 2. Sammanställ lönebestämmelser och praxis

  Sammanställ alla de avtal, rutiner och kriterier på arbetsplatsen som bestämmer vilken lön och vilka förmåner arbetstagarna har.

 3. Kartlägg och analysera skillnader vid lika arbete

  Gör en gruppindelning av arbetstagarna utifrån vilka arbetsuppgifter de har. Kartlägg och analysera sedan eventuella löneskillnader mellan män och kvinnor som utför lika arbete, det vill säga som har samma eller nästan samma arbetsuppgifter.

 4. Kartlägg och analysera skillnader vid likvärdigt arbete (arbetsvärdering)

  Nästa steg är att undersöka om det finns några löneskillnader mellan arbeten som är kvinnodominerade och andra likvärdiga arbeten. Detta steg ska i sin tur innefatta en kartläggning och analys av: - kvinnodominerade arbeten (arbeten som till 60 procent eller mer utförs av kvinnor) - likvärdiga arbeten (läs mer om vad detta innebär här nedan). - kvinnodominerade arbeten där kraven bedöms som högre men lönen trots det är lägre. Dessa arbeten jämförs sedan med icke-kvinnodominerade arbeten där kraven är lägre men lönerna högre. Om det inte sakligt går att förklara anledningen till att det kvinnodominerade arbetet, trots att det har högre krav, ändå har en lägre lönenivå måste du som arbetsgivare åtgärda detta.

 5. Dokumentation/handlingsplan

  Alla arbetsgivare som har tio arbetstagare eller fler ska dessutom dokumentera sin lönekartläggning. Dokumentationen ska innehålla resultat av kartläggningen och analysen samt de åtgärder och lönejusteringar ni kommit fram till. Ni ska även dokumentera hur samverkan har skett och redogöra för hur de åtgärder som planerats i föregående års kartläggning har gått.

Vad menas med likvärdigt arbete?

Likvärdiga arbeten är arbeten som ställer likvärdiga krav på medarbetarna som utför dem. Bedömningen (arbetsvärderingen), sker utifrån följande fyra kriterier: kunskaper och färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden. Värderingen ska alltså helt och hållet baseras på kraven i arbetet; arbetstagarnas individuella kompetens och prestationer är inget som ska vägas in.

Vill du veta mer?

Vi hoppas att du med denna guide ska ha fått en bra koll på lönekartläggningens grunder. Vill du fördjupa dig? Hos Diskrimineringsombudsmannen (DO) finns en e-utbildning i ämnet.

Låt smarta verktyg underlätta jobbet med er lönekartläggning

Känns lönekartläggningen som ett krångligt och tungrott moment? Med rätt verktyg blir jobbet lättare – samtidigt som ni kan känna er trygga i att allt går rätt till enligt lag. I vårt HR-system Flex HRM Employee finns ett verktyg som guidar dig genom lönekartläggningens alla moment – från arbetsvärdering till handlingsplan. Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Relaterade inlägg